Trường TH&THCS Trung Thành được sáp nhập từ trường Tiểu học Trung Thành và trường THCS Trung Thành theo Quyết định số: 1937/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc. Trường TH&THCS Trung Thành có trụ sở chính tại xóm Trung Tằm - xã Trung Thành - huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình. Trường có 2 điểm trường bao gồm điểm trường chính khối tiểu học và điểm trường chính khối THCS tại xóm Trung Tằm. Nhà trường nằm cách trung tâm huyện Đà Bắc khoảng 40km. Quá trình hình thành 6 năm xây dựng và phát triển của trường sau khi sáp nhập có nhiều thử thách, khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những tồn tại, và kết quả đạt được trong thời gian qua đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành; đã, đang và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của cha mẹ và học sinh xã Trung Thành.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

A. Tầm nhìn:  Xây dựng một nhà trường có uy tín, chất lượng, hiệu quả; Là nơi mà cha mẹ học sinh sẽ tin tưởng lựa chọn để con, em mình học tập, rèn luyện; Là nơi giáo viên luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công với khát vọng được cống hiến.

B. Sứ mạng: Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao và toàn diện. Giáo dục học sinh có nền tảng tri thức phổ thông toàn diện, có nhân cách và trí tuệ thời đại, có cơ hội để phát triển khả năng sáng tạo của bản thân, thích ứng với sự phát triển của xã hội và trở thành những công dân tốt.

C. Giá trị:

          - Yêu thương – Tận tâm – Sáng tạo;

- Công bằng - Khách quan;

           Tập trung vào kết quả và con ng­ười.

D. Mục tiêu

           Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

         Các mục tiêu cụ thể

- Mục tiêu ngắn hạn: cuối năm 2023, Trường được chuẩn các tiêu chí kiểm định mức độ 1 với kết quả ở mức cao.

- Mục tiêu trung hạn: Đến giai đoạn 2024 - 2026, Trường phấn đấu đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

-  Đến năm 2030, Trường phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

            Chất lượng giáo dục được khẳng định; thương hiệu nhà trường được nâng cao. Tiếp tục giữ vững các chỉ của trường chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt kiểm định chất lượng mức độ 3.

- Mục tiêu dài hạn: Đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2035 – 2040.

Các giải pháp chung

- Tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

- Xây dựng Văn hoá Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

Các giải pháp cụ thể

a)  Thể chế và chính sách

-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

         b)  Tổ chức bộ máy

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu giảng dạy.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

        c) Công tác đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá chất lượng cán bộ, giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đóng góp cụ thể của cán bộ, giáo viên đối với sự phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán, cán bộ, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của Nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.

        d) Nâng cao chất lượng giáo dục

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng. Đổi mới các hoạt động giáo dục, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản, nhằm hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường.

         e) Cơ sở vật chất

        - Tham mưu với các cấp lãnh đạo từng bước xây dựng sân chơi cho nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo đúng tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia.

- Hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn, khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của học sinh.

- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với Nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Lan và Internet.

         f) Kế hoạch - tài chính

- Xây dựng Kế hoạch phát triển hàng năm của tổ chuyên môn nhà trường.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ hợp lý và minh bạch các nguồn thu, chi.

- Tham mưu với Hội cha mẹ học sinh để tăng cường hỗ trợ đóng góp của cộng đồng xã hội.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân.

- Tham mưu xây dựng các phòng học bộ môn, phòng đa chức năng....

         g) Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu

- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của trường. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường qua các hội thảo, diễn đàn trao đổi, sách, báo, các tạp chí… Khuyến khích giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường. Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.